Tag Archives: Thai

คุณครูยุคไอที แนะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

ในวันที่การเรียนต้องประยุกต์เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน มีคำแนะนำจากคุณครูเชาว์ สุวรรณชล ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของ “ครูหัวใจไอที” ที่ชนะการประกวดไทยแลนด์ อินโนเวทีฟ ทีชเชอร์ ลีดเดอร์ชิพ อวอร์ด 2014 

 

รางวัลนี้ ได้มอบให้กับผู้ที่นำเสนอต้นแบบห้องเรียนยุคใหม่ ที่นำสื่อเทคโนโลยี พร้อม โซเชียลมีเดีย มาใช้ในการเรียนการสอน

โดยครูเชาวน์ สุวรรณชล ได้เปิดเผยถึงห้องเรียนต้นแบบว่า ได้มีการทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขกับการเรียนและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น

ซึ่งเป็นวิธีที่เด็ก ๆ ให้การตอบรับอย่างดี โดยประยุกต์จากการใช้พื้นฐานความชอบของเด็ก เช่น เด็กสมัยใหม่ชอบเล่นเฟสบุ๊ค, ติดอยู่กับโซเชียล จึงใช้วิธีการสั่งงานผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊ค เพื่อดึงให้เวลาที่เด็กใช้กับการเล่นเฟสบุ๊ค มาเป็นการเปิดดูการบ้านหรือตอบคำถามเก็บคะแนนพิเศษ

รวมถึงการทำงานผ่าน Power Point ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กจะได้ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งหารูป, หาคลิป, ฝึกการค้นหาสืบค้นข้อมูลคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองแบบเต็มที่

ซึ่งทั้งหมดทำให้เด็กได้เปิดโลกกว้างแล้ว รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นหลัก รวมถึงยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ ระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนร่วมชั้นได้แบบตลอดเวลา

นอกจากนี้ครูเชาวน์ ยังได้กล่าวถึงหลักในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนว่า อันดับแรกต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กให้น่าสนใจ มีความสนุกสนาน และส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ที่สำคัญต้องยึดหลักที่ว่า เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนเท่านั้น ครูคือหัวใจของห้อง เพื่อสอดแทรกแง่คิดของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องให้เด็กมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง… Visit the author's original postVisit the author's original post

คุณครูยุคไอที แนะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

ในวันที่การเรียนต้องประยุกต์เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน มีคำแนะนำจากคุณครูเชาว์ สุวรรณชล ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของ “ครูหัวใจไอที” ที่ชนะการประกวดไทยแลนด์ อินโนเวทีฟ ทีชเชอร์ ลีดเดอร์ชิพ อวอร์ด 2014 

 

รางวัลนี้ ได้มอบให้กับผู้ที่นำเสนอต้นแบบห้องเรียนยุคใหม่ ที่นำสื่อเทคโนโลยี พร้อม โซเชียลมีเดีย มาใช้ในการเรียนการสอน

โดยครูเชาวน์ สุวรรณชล ได้เปิดเผยถึงห้องเรียนต้นแบบว่า ได้มีการทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขกับการเรียนและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น

ซึ่งเป็นวิธีที่เด็ก ๆ ให้การตอบรับอย่างดี โดยประยุกต์จากการใช้พื้นฐานความชอบของเด็ก เช่น เด็กสมัยใหม่ชอบเล่นเฟสบุ๊ค, ติดอยู่กับโซเชียล จึงใช้วิธีการสั่งงานผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊ค เพื่อดึงให้เวลาที่เด็กใช้กับการเล่นเฟสบุ๊ค มาเป็นการเปิดดูการบ้านหรือตอบคำถามเก็บคะแนนพิเศษ

รวมถึงการทำงานผ่าน Power Point ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กจะได้ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งหารูป, หาคลิป, ฝึกการค้นหาสืบค้นข้อมูลคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองแบบเต็มที่

ซึ่งทั้งหมดทำให้เด็กได้เปิดโลกกว้างแล้ว รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นหลัก รวมถึงยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ ระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนร่วมชั้นได้แบบตลอดเวลา

นอกจากนี้ครูเชาวน์ ยังได้กล่าวถึงหลักในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนว่า อันดับแรกต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กให้น่าสนใจ มีความสนุกสนาน และส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ที่สำคัญต้องยึดหลักที่ว่า เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนเท่านั้น ครูคือหัวใจของห้อง เพื่อสอดแทรกแง่คิดของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องให้เด็กมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง… Visit the author's original post

ห้องเรียนกลับด้าน ผังการเรียนรู้ผสานโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟฟิค ศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนกลับด้าน ผังการเรียนรู้ผสานโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟฟิค ศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คัดลอกบทความจาก http://www.vcharkarn.com/varticle/500242

คุณครูเชาวน์ สุวรรณชล คุณครูประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในครูในที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Thailand Innovative Teachers Leaderships Award 2014 ผู้สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆ จากบริษัท Microsoft “เพราะนักเรียนขาดทักษะจำเป็นที่ใช้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” รวมทั้งใช้การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เขามามีส่วนร่วม โดยสร้างให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาจากผังการเรียนรู้ จึงได้สร้างศาสตร์การเรียนรู้ จากครูเพื่อศิษย์สำหรับศตวรรษที่ 21

ผังการเรียนรู้หน้าที่ 1

ผังการเรียนรู้ที่ครูเชาวน์สร้างขึ้นมานั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนคาบที่จะเรียน โดยผังการเรียนรู้นี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน

1. คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่อง ซึ่งจะบอกไว้ใน facebook เพื่อให้นักเรียนจดลงไป
2. ผังการเรียนรู้หน้าที่ 1 ก็จะให้มาใน facebook เช่นกัน ให้นักเรียนจดลงไปเพื่อให้ผ่านตาว่า สสวท.กำหนดการเรียนอะไรและมีสาระสำคัญอย่างไร
3. เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น google plus /facebook / line โดยใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดีย ช่วยกันตั้งคำถามเป็นคำถามของห้องเรียนขึ้นมาในแต่ละเรื่องที่เรียน จากนั้นก็จะใช้คำถามของเด็กในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด

จากนั้นเมื่อทุกคนนำกลับไปศึกษาที่บ้านก็ทำการหาข้อมูลมาแบ่งปันกันในโซเชียลมีเดีย มีคลิปหรือเนื้อหาอะไรก็เอามาแชร์กันให้เพื่อนได้อ่าน ส่วนคลิปที่แชร์กันนั้นเมื่อมีเรื่องใหม่แชร์มาก็จะถูกเลื่อนลำดับไป ก็ให้นักเรียนนำคลิปที่แชร์สร้างเป็น QR code แล้วใส่ลงไว้ในผังการเรียนรู้

ผังการเรียนรู้หน้าที่ 2

  ความรู้ที่ได้มาก็นำมาสร้างเป็น map  ก็คือการให้นักเรียนคิด (think) จากที่บ้าน ตอนเช้าก่อนถึงคาบเรียนจะต้องส่ง map เมื่อถึงวิชาเรียนก็จะให้เด็กนำ map มาจับคู่ (pair) เพื่อดูของกันและกัน จากนั้นก็นำมาแบ่งปันกัน (share) เพื่อให้ได้เป็น map ของห้อง ส่วนนี้จะทำให้เด็กรู้จัก think, pair และ share

ตัวอย่าง Concept Map Biology 2 มิติ ของเด็กนักเรียน

เด็กหลายคนเป็นเด็กเรียนเก่ง แต่สอบไม่ผ่านเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราได้ความรู้มาแล้วจะสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับฟังได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหน จึงมีการให้นักเรียนนำเสนอ map โดยพูดอย่างน้อย 2 นาที ให้ครูเข้าใจ อาจจะทำเป็นคลิปลง youtube แล้วโพสใน facebook แต่ถ้า internet ใครไม่ดีก็สามารถใช้มือถืออัดคลิปมานำเสนอได้ ผังการเรียนรู้นั้นจะให้เด็กทำทั้งหมด 2 คาบ ทำ map 1 คาบ และมีคาบการนำเสนออีก 1 คาบ  จากนั้นครูจะนำผลงานทั้งหมดมานำเสนอหน้าห้อง เพื่อให้ทุกคนตั้งใจฟัง บางคนก็อาจจะทำมาเป็น infographic ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ฝึกทักษะได้หลายนอกจากการนั่งบรรยายฟังในห้องแล้วเกิดแต่สติปัญญาอย่างเดียว

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การที่เด็กนำความรู้ที่ได้มาไปตอบแทนสังคม ไม่ว่าจะเป็นการที่เด็กทำ infographic หรือมุขขำๆ ไปโพสที่หน้าเพจของตัวเอง ของรายวิชาเพื่อเผยแพร่

ตัวอย่างผลงาน infographic ของเด็กนักเรียน

ตัวอย่างผลงานมุขสอดแทรกความรู้ทางชีววิทยาของเด็กนักเรียน

หรือเมื่อเรียนครบแล้วก็จะพาเด็กไปทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการให้สังคมแก่เด็ก

 นอกจากนั้นก็จะมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน มีการทดสอบหรือการทำข้อสอบผ่านเว็บไซต์ ส่วนการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นจะอยู่ในส่วนของสาระสนเทศและการสร้างความรู้

ห้องเรียนกลับด้าน ผสานโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟฟิค ศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาของครูเชาวน์ ตัวอย่างผลงานดีๆที่ทุ่มเทใช้เวลาสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเด็กนักเรียนและการศึกษาของไทยจริงๆค่ะVisit the author's original post